Privacybeleid

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat vermeld.

Het verzamelen van gegevens op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in de rubriek "Informatie over de verantwoordelijke" in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld wanneer u de website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Enkele gegevens worden verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van deze gegevens. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Detailinformatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot over de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Johanna Schulz Mühlgasse 11-13 65183 Wiesbaden

E-mail: info@godigital21.de

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de natuurlijke persoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaartermijn

tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld bewaartermijnen op grond van het belasting- of handelsrecht); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Noot over gegevensoverdracht naar de VS

Onze website bevat hulpmiddelen van bedrijven die in de VS zijn gevestigd. Indien deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij wijzen erop dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u daar als betrokkene juridische stappen tegen kunt ondernemen. Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGVO)

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE HANDHAVING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 DSGVO).

Als UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE TE WEIGEREN tegen DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR HET DOEL VAN SUCHTERE ADVERTENTIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een standaard, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de browserregel.

Wanneer SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

U hebt te allen tijde, binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt hiervoor en voor verdere vragen over persoonsgegevens te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u in plaats van het wissen van de gegevens de beperking van de gegevensverwerking vragen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere wettelijke basis is aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, is de opslag van de betreffende cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u daarover in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming apart informeren en zo nodig om uw toestemming vragen.

Bron: https://www.e-recht24.de/

4. google diensten

Wij gebruiken op onze website het analysetool Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor de Europese ruimte is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google Analytics verzamelt gegevens over uw handelingen op onze website. Wanneer u bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en verzonden naar Google Analytics. De rapporten die wij ontvangen van Google Analytics helpen ons om onze website en dienstverlening beter af te stemmen op uw voorkeuren. Hieronder gaan we dieper in op het trackinginstrument en informeren we u met name over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Welke gegevens worden door Google Analytics opgeslagen?

Google Analytics gebruikt een trackingcode om een willekeurige, unieke ID te creëren die is gekoppeld aan uw browsercookie. Zo herkent Google Analytics u als nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt, wordt u herkend als een "terugkerende" gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Zo is het mogelijk om pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren.

Google heeft zijn servers over de hele wereld verspreid. De meeste servers staan in Amerika en daarom worden uw gegevens meestal op Amerikaanse servers opgeslagen. U kunt hier precies zien waar de datacentra van Google zich bevinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of de opslag ervan voorkomen?

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies die op uw computer staan te verwijderen of uit te schakelen. Hoe dit precies werkt, hangt af van uw browser.

Hier volgen de instructies voor het beheren van cookies in uw browser:

Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren

Als u in het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Zo kunt u voor elke individuele cookie beslissen of u de cookie toestaat of niet. Door deze browserplug-in te downloaden en te installeren op https://support.google.com/ads/answer/7395996 worden ook alle "reclamecookies" uitgeschakeld. Als u een Google-account hebt, kunt u de gepersonaliseerde advertenties uitschakelen op de website https://adssettings.google.com/authenticated. Nogmaals, u zult advertenties blijven zien, maar ze zullen niet langer zijn afgestemd op uw interesses. De advertenties worden echter nog steeds weergegeven op basis van een aantal factoren, zoals uw locatie, browsertype en de zoektermen die u gebruikt.

U kunt op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ vinden welke gegevens Google in principe verzamelt en waarvoor ze die gebruiken.