Afdruk

Angaben gemäß § 5 TMG
Johanna Schulz - GoDigital21
Mühlgasse 11 -13,
65183 Wiesbaden, DE
info@godigital21.de

BTW-NUMMER

Identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig § 27 a wet op de omzetbelasting: DE331940315

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om verzonden of opgeslagen buitenlandse informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie op grond van de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Zodra wij kennis nemen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

.

Copyright

De door de sitebeheerders op deze pagina's gemaakte inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

.

Noot

Wij wijzen erop dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het resultaat. Wij garanderen niet dat het erechnete resultaat werkelijk overeenkomt met hun optimale waterbehoefte.


Privacybeleid

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene mededelingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onderaan deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het gedeelte "Informatie over de verantwoordelijke partij" in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop een pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming.

Analytische hulpmiddelen en hulpmiddelen van derden

Tijdens uw bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Detaille informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het volgende privacybeleid.

2 Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens op het internet (b.v. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Notitie over de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Johanna Schulz Mühlgasse 11-13 65183 Wiesbaden

E-mail: info@godigital21.de

De verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaringstermijn

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Note over gegevensoverdracht naar de VS

Onze website bevat tools van bedrijven die in de VS zijn gevestigd. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land zijn in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Bedrijven in de VS zijn verplicht persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan met het oog op toezicht. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

Wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 DSGVO).

Indien UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE ADVERTENTIE, HEBT U HET RECHT U TE ALLEN TIJDE TE VERWIJDEREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR HET DOEL VAN DIE ADVERTENTIE; DIT GELDT OOK VOOR HET OPSTELLEN VAN PROFIELEN VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDEN MET DERGELIJKE RECHTSTREEKSE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht op beroep laat elk ander administratief of gerechtelijk beroep onverlet.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, in een gestandaardiseerd, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten verstrekken. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

U hebt te allen tijde, binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/is gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van om wissing.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
  • Als u een bezwaar hebt ingediend op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

.

3. verzameling van gegevens op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Als cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring apart informeren en zo nodig om uw toestemming vragen.

Bron: https://www.e-recht24.de/

4. google diensten

Wij gebruiken op onze website het analyse-trackingprogramma Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google Analytics verzamelt gegevens over uw handelingen op onze website. Wanneer u bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en doorgestuurd naar Google Analytics. De rapporten die wij van Google Analytics ontvangen, helpen ons onze website en dienstverlening beter af te stemmen op uw voorkeuren. Hieronder gaan we dieper in op het trackingprogramma en informeren we u met name over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen.

Welke gegevens worden door Google Analytics opgeslagen?

Google Analytics maakt gebruik van een trackingcode om een willekeurige, unieke ID te maken die is gekoppeld aan uw browsercookie. Dit is hoe Google Analytics u herkent als een nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt, wordt u herkend als een "terugkerende" gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Het is dus alleen mogelijk om pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren.

Google heeft zijn servers over de hele wereld verspreid. De meeste servers bevinden zich in Amerika en bijgevolg worden uw gegevens meestal op Amerikaanse servers opgeslagen. Waar de datacentra van Google zich precies bevinden, leest u hier:https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of de opslag van gegevens voorkomen?

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies die op uw computer staan, te verwijderen of uit te schakelen. Hoe dit precies werkt, hangt af van uw browser.

Hier vindt u de instructies voor het beheren van cookies in uw browser:

Chrome: cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome

Safari: cookies en websitegegevens beheren met Safari

Firefox: verwijder cookies om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst

Internet Explorer: cookies verwijderen en beheren

Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren

Als u over het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Op die manier kunt u beslissen of u de cookie voor elk afzonderlijk cookie al dan niet toestaat. Als u deze browserplug-in downloadt en installeert op https://support.google.com/ads/answer/7395996, kunt u ook alle "reclamecookies" uitschakelen. Houd er rekening mee dat u door het uitschakelen van deze cookies niet de advertenties verhindert, maar alleen de gepersonaliseerde advertenties.

Als u een Google-account hebt, kunt u gepersonaliseerde advertenties uitschakelen op de https://adssettings.google.com/authenticated-website. Nogmaals, u zult advertenties blijven zien, maar ze zullen niet langer worden aangepast aan uw interesses. Advertenties worden echter nog steeds weergegeven op basis van een aantal factoren, zoals uw locatie, browsertype en gebruikte zoektermen.

U kunt lezen welke gegevens Google in principe verzamelt en waar ze die voor gebruiken op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.